Jeoloji Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği Nedir?

Jeoloji Mühendisliği, yerkürenin başlangıcından günümüze kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanlarının ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmalarının yürütülmesiyle ilgili eğitim verilen mühendislik dalıdır.

Başta doğal kaynak, çevre ve afet yönetim süreçleriyle ilgili olarak metalik madenler, endüstriyel hammaddeler, enerji hammaddelerinin ve sıcak-soğuk su kaynaklarının aranması ve ekonomik kullanımı kararlarında; deprem, heyelan, kaya düşmesi, sıvılaşma, su baskını afet tehlike ve risk değerlendirmeleri; arazi kullanım planlarının hazırlanması; yer seçimi kararları, kütle hareketleri tanımlama, sınıflama, izleme, duraylılık analizleri ve stabilizasyon önlemlerinin belirlenmesi için jeolojik – geoteknik etütlerde; yer altı suyu ve toprak kirliliği, atık depolama vb çevresel sorunların çözümünde; Baraj, tünel, karayolu, demiryolu, boru hattı, enerji santralleri gibi mühendislik yapıları ve binalar için jeolojik – geoteknik etütlerde; Kentsel projelerin ihtiyaç duyabileceği temel parametrelerin (zeminin kazılabilirliği, yer altı suyunun derinliği, afet tehlike potansiyeli vb) belirlenmesinde jeoloji mühendisleri aktif görevler üstlenmektedir.

İş olanakları nelerdir?

Jeoloji mühendisleri;

Maden Tetkik Arama (MTA),

Devlet Su İşleri (DSİ),

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO),

Türkiye Elektrik İşletmeleri,

Hammadde Üretim Tesisleri,

Enerji Şirketleri,

Rafineriler,

Karayolları,

Başta olmak üzere bu konuda faaliyet gösteren ilgili bakanlıkların kurumlarında da iş fırsatı bulabilirler. Tüm bu iş fırsatları arasında yer alan devlet kurumlarında çalışabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edilecek puan belirleyici olur.